Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Eduka eesistumise eelduseks on hästi valitud ja ette valmistatud meeskond. Kui seni oleme olnud üks liikmesriik teiste seas, siis nüüd tuli hakata meie inimestel ohjama erinevate üleeuroopaliste töörühmade tööd – see nõudis kõrgeima tasandi läbirääkimisoskusi, rahvusvaheliste suhete korraldamise vilumust ning palju teisi oskusi, mida eesistumiseks valmistumise hetkel oli vähestel.

Eesistumise ettevalmistused hõlmasid sihipärast meeskonna arendus- ja koolitusprogrammi. Arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel arvestati, et omandatud teadmised ja oskused ning kujunenud võrgustikud jääksid kasutusse ka pärast eesistumist Eesti avaliku teenistuse igapäevases tegevuses. See võimaldas tõsta meie suutlikkust ka edaspidi erinevates Euroopa Liidu otsustusprotsessides tulemuslikult kaasa rääkida.

Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustega alustati 2014. aastal ning need kestsid kuni 2017. aasta juulini. Keskselt korraldatud arendus- ja koolitustegevusi aitas rahastada Euroopa Liidu Sotsiaalfond.