Veebileht eu2017.ee kajastab viimaseid uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Eduka eesistumise eelduseks on hästi valitud ja ette valmistatud meeskond. Kui seni oleme olnud üks liikmesriik teiste seas, siis nüüd tuleb meie inimestel ohjata erinevate üleeuroopaliste töörühmade tööd – see nõuab kõrgeima tasandi läbirääkimisoskusi, rahvusvaheliste suhete korraldamise vilumust ning palju teisi oskusi, mida praegu on vähestel.

Eesistumise ettevalmistused hõlmavad sihipärast meeskonna arendus- ja koolitusprogrammi. Arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel on arvestatud, et omandatud teadmised ja oskused ning kujunenud võrgustikud jääksid kasutusse ka pärast eesistumist Eesti avaliku teenistuse igapäevases tegevuses. See võimaldab tõsta meie suutlikkust ka edaspidi tulemuslikult kaasa rääkida erinevates Euroopa Liidu otsustusprotsessides.

Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevustega alustati 2016. aasta esimesel poolaastal ning need kestsid kuni 2017. aasta veebruarini. Keskselt korraldatud arendus- ja koolitustegevusi aitas rahastada Euroopa Liidu Sotsiaalfond.